نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.


هدف از تشکیل مرکز چاپ ونشر

هدف از تشکیل «شورای انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان» اشاعه علوم و فنون از طریق تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی دانشگاه و دیگر پژوهشگران به تألیف، تصنیف، ترجمه کتب و آثار ارزنده علمی، ادبی، هنری و چاپ این آثار در راستای تحقّق اهداف متعالی انقلاب فرهنگی میباشد.

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال 1371 فعالیت خود را آغاز نموده است و تاکنون بیش از 270 عنوان کتاب چاپ و منتشر نموده است.