نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.


معرفی توزیع کنندگان کتابهای دانشگاه شهید باهنر : «انتشارات همراه علم» ، «نشر دانشگاهی» ، «کتابیران» و «سایت بوکت»

به استحضار کلیه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان گرامی و دوست داران کتاب می رساند که کتب انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سه توزیع کننده کتابهای دانشگاهی«انتشارات همراه علم» ، «نشر دانشگاهی» و «کتابیران» در سراسر ایران توزیع می شوند. همچنین نسخه دیجیتال کتب هم در بوکت به نشانیhttp://booket.ir قابل مشاهده و استفاده می باشد. لذا خواهشمند است برای مطالعه یا اجاره یا خرید کتب انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان به ناشران و توزیع کنندگان فوق مراجعه شود. 
                                مرکز چاپ و نشر دانشگاه شهید باهنر کرمان