نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.


قابل توجه نگارندگان محترم

قابل توجه نگارندگان محترم: 
کلیه آثار، قبل از ارائه به مرکز چاپ و نشر، باید جهت طرح در کمیته انتشارات دانشکده و تکمیل فرم ارزیابی اولیه کتاب توسط شورای انتشارات دانشکده، به گروه مربوطه تحویل داده شوند.
لطفا جهت اطلاع بیشتر به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایند