نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.


تغییر مکان مرکز چاپ و نشر از پژوهشکده به ساختمان جدید هنر

محل استقرار مرکز چاپ و نشر دانشگاه از پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران به ساختمان جدید هنر منتقل شد

 

 

 

.