نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.


تازه های نشر

جدیدترین کتابهای منتشره :  کتاب«راهنمایی بر مطالعه میکروسکوپی مقطع نازک»کتاب«مبانی لرزه زمین ساخت با نگاهی ویژه به لرزه زمین ساخت ایران زمین» کتاب «محاسبات عددی فازی» کتاب« تاریخ مختصر پیکره سازی مدرن(ریشه ها و مبانی نظری مدرنیسم در پیکره سازی)» وچاپ سوم کتاب«اصول خوردگی الکتروشیمیایی»