معرفی

براساس مادة 25  اساسنامه مدیریت دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی، امور انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان بوسیله شورایی به نام «شورای انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان» زیر نظر معاون پژوهشی دانشگاه اداره می شود.

هدف از تشکیل «شورای انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان» اشاعه علوم و فنون از طریق تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی دانشگاه و دیگر پژوهشگران به تألیف، تصنیف، ترجمه کتب و آثار ارزنده علمی، ادبی، هنری و چاپ این آثار در راستای تحقّق اهداف متعالی انقلاب فرهنگی می­باشد.

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال 1371 فعالیت خود را آغاز نموده است و تاکنون بیش از 270 عنوان کتاب چاپ و منتشر نموده است.

شماره تماس: داخلی 3088