مراکز فروش کتب چاپ شده


 

1- کتابفروشی  واقع در دانشگاه شهید باهنر کرمان

2- سایت booket.ir جهت خرید چاپی و الکترونیکی و اجاره کتابهای انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان