دکتر حجت الله رنجبر

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

 

دکتر رضا قنبرپور

مدیر امور پژوهشی دانشگاه

 

دکتر محمدرضا محمدآبادی

رئیس مرکز چاپ و نشر

 

دکتر محسن کشاورز

عضو ثابت شورای انتشارات

 

دکتر مجتبی بهمنی

 

رئیس کتابخانه مرکزی

 

دکتر رامین رئیس زاده

 

عضو ثابت شورای انتشارات

 

دکتر سید حمیدرضا علوی

 

عضو ثابت شورای انتشارات

 

دکتر محمدمهدی علومی

عضو ثابت شورای انتشارات

 

دکتر احمد عباس نژاد

عضو ثابت شورای انتشارات

 

دکتر اکبر حسینی پور

عضو ثابت شورای انتشارات