اعضاء شورای انتشارات

ترکیب شورا:

- معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، رئیس شورا

- مدیر کل پژوهشی

- رئیس مرکز چاپ و نشر به عنوان دبیر شورا

- اعضای پیوسته 6 نفر به عنوان بازوهای انتشارات در حوزه­های کلی: علوم، دامپزشکی، کشاورزی، هنر، فنی و مهندسی، ادبیات و علوم انسانی به پیشنهاد رئیس کتابخانه و با حکم معاون پژوهشی به مدت پنج سال

- اعضای وابسته: از هر دانشکده یک نفر به انتخاب رئیس دانشکده و تأیید معاون پژوهشی به مدت دو سال (شرکت اعضای وابسته، بسته به مورد و ضرورت طرح کتاب از دانشکدة مربوطه صورت می­گیرد.)نام و نام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
دکتر حسین نظام آبادی پور معاون پژوهشی دانشگاه    
دکتر محمدرضا محمدآبادی  رییس مرکز چاپ و نشر    
دکترملیحه مغفوری رئیس کتابخانه مرکزی    
دکتر اکبر حسینی پور  عضو شورای انتشارات    
دکترمحمد مهدی علومی  عضو شورای انتشارات    
دکتر احمد عباس نژاد  عضو شورای انتشارات    
دکترسیدحمیدرضا علوی  عضو شورای انتشارات    
 دکتر رامین رئیس زاده  عضو شورای انتشارات    
دکتر محسن کشاورز عضو شورای انتشارات    
دکتر رضا  قنبرپور
مدیر کل امور پژوهشی