اعضاء شورای انتشارات

ترکیب شورا:

- معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، رئیس شورا

- مدیر کل پژوهشی

- رئیس مرکز چاپ و نشر به عنوان دبیر شورا

- اعضای پیوسته 6 نفر به عنوان بازوهای انتشارات در حوزه­های کلی: علوم، دامپزشکی، کشاورزی، هنر، فنی و مهندسی، ادبیات و علوم انسانی به پیشنهاد رئیس کتابخانه و با حکم معاون پژوهشی به مدت پنج سال

- اعضای وابسته: از هر دانشکده یک نفر به انتخاب رئیس دانشکده و تأیید معاون پژوهشی به مدت دو سال (شرکت اعضای وابسته، بسته به مورد و ضرورت طرح کتاب از دانشکدة مربوطه صورت می­گیرد.)نام و نام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
دکتر حسین نظام آبادی پور معاون پژوهشی دانشگاه    
دکتر محمدرضا محمدآبادی  رییس مرکز چاپ و نشر    
دکترملیحه مغفوری  عضو شورای انتشارات    
دکترجلیل آبشناس  عضو شورای انتشارات    
دکتر جلیل الدین فاطمی  عضو شورای انتشارات    
دکتر علیرضا هاشمی نژاد   عضو شورای انتشارات    
دکتر کاظم  سعیدی  عضو شورای انتشارات    
 دکتر اسفندیار  اسلامی  عضو شورای انتشارات    
 دکتر  مرتضی زندرحیمی   عضو شورای انتشارات    
 دکتر عنایت ا.. شریف پور  عضو شورای انتشارات    
دکتر رضا  قنبرپور 
 
عضو شورای انتشارات    
دکتر اکبر حسینی پور عضو شورای انتشارات