ریاست فعلی

 

      

 نام ونام خانوادگی: محمدرضا محمدآبادی

 رتبه علمی: استاد

 آخرین مدرک تحصیلی: دکترای ژنتیک   

 مدت تصدی :از سال 1396– ادامه دارد

 تلفن : 03431322689 و 09133987534

 پست الکترونیکی: mmohammadabadi@yahoo.ca و mrm@uk.ac.ir و mrm2005@gmail.com

 


ریاست قبلی

 عکس 

 نام ونام خانوادگی 

رتبه علمی 

آخرین مدرک تحصیلی 

مدت تصدی 

 تلفن 

 پست الکترونیکی 

 علی گل  nhka  دکترای فیزیولوژی    034-31323165  agol@uk.ac.ir

 

 

 

 

 


یداله آقاعباسی
 استادیار   دکترای ادبیات نمایشی      yaghaabasi@yahoo.com