تماس با مرکز

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن فکس پست الکترونیکی
1 مرکز چاپ و نشر 33257231-034 33257231-034 Press@uk.ac.ir
2 31323088-034 Press@uk.ac.ir